Chính sách biên tập

Chính sách về chuyên mục

Bia

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia
 

Chính sách truy cập tự do

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Hội Đồng Biên Tập

Tổng biên tập: PGS. TS. Vũ Dũng

Phó Tổng biên tập: TS. Lê Thanh Hương

Hội đồng biên tập
PGS. TS. Hoàng Dình Châu
TS. Văn Thị Kim Cúc
GS. TS. Phạm Tất Dong
PGS. TS. Vũ Dũng
PGS. TS. Trần Thị Minh Đức
GS. VS. Phạm Minh Hạc
TS. Hồ Ngọc Hải
TS. Lê Thanh Hương
TS. Phan Thị Mai Hương
PGS. TS. Nguyễn Hồi Loan
GS. TS. Đỗ Long
PGS. TS. Trần Hữu Luyến
TS. Phùng Dình Mẫn
PGS. TS. Phan Trong Ngọ
GS. TS. Nugyễn Ngọc Phú
PGS. TS. Trần Quốc Thành
PGS. TS. Nguyễn Hữu Thụ
PGS. TS. Nguyễn Xuân Thức
PGS. TS. Đỗ Mạnh Tôn
PGS. TS. Đinh Hùng Tuấn
TS. Ngô Minh Tuấn
GS. TS. Nugyễn Quang UẩnTạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP