Tạp chí Công nghệ Sinh học, T. 6, S. 3 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kết quả chuyển gen gus vào cây lúa với sự điều khiển của các promoter khác nhau

Đoàn thu Thuỷ

Tóm tắtToàn văn: PDF

Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989