Tạp chí Công nghệ Sinh học, T. 9, S. 1 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tái sinh chồi trực tiếp từ mẫu cấy lá cây dầu mè (Jatropha curcas L.)

Bùi Văn Thế Vinh, Chu Thị Bích Phượng, Đỗ Đăng Giáp, Thái Xuân Du, Dương Tấn Nhựt

Toàn văn: PDF

Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989