Tạp chí khoa học, S. 1(49) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

So sánh cách xưng hô trong nghi thức lời nói Tiếng Nga với Tiếng Việt

Vũ Yến Sơn

Tóm tắt


Tóm tắt: Từ xưng hô là thành tố quan trọng trong nghi thức lời nói tiếng Nga và tiếng Việt. So sánh cách xưng hô trong nghi thức lời nói tiếng Nga với tiếng Việt ở bình diện ngôn ngữ và văn hóa, góp phần nâng cao hiệu quả việc dạy nghi thức lời nói trong hai ngôn ngữ.

Từ khóa: Từ xưng hô, nghi thức lời nói.


Toàn văn: PDF