Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 624 (2016) KINH TẾ - TÀI CHÍNH THẾ GIỚI NĂM 2015 VÀ DỰ BÁO 2016 Tóm tắt   PDF
Viện Chiến lược và Chính sách tài chính
 
S. 624 (2016) KINH TẾ VIỆT NAM: NHÌN LẠI NĂM 2015 VÀ TRIỂN VỌNG 2016 Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Đức Thành
 
S. 648+649 (2017) KINH TẾ VIỆT NAM: NHÌN LẠI NĂM 2016 VÀ TRIỂN VỌNG NĂM 2017 Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thanh Tùng
 
S. 624 (2016) KINH TẾ VIỆT NAM: VƯƠN MÌNH HỘI NHẬP MẠNH MẼ Tóm tắt   PDF
TS. Vũ Đình Ánh
 
S. 650 (2017) Kinh tế Việt Nam trước những cơ hội và thách thức mới Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Đức Thành
 
S. 638 (2016) Kinh tế, tài chính, tiền tệ thế giới nửa đầu năm 2016 và triển vọng Tóm tắt   PDF
Bùi Ngọc Sơn
 
S. 652 (2017) Lạm phát năm 2017: Nhận diện các yếu tố tác động Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Ngọc Tuyến
 
S. 650 (2017) Liên kết vùng trong tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Tư
 
S. 644 (2016) LUẬT KẾ TOÁN MỚI VÀ QUY ĐỊNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Tóm tắt   PDF
TS. Thái Bá Công, ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân
 
S. 644 (2016) LUẬT KẾ TOÁN NĂM 2015 TRONG CHIẾN LƯỢC CẢI CÁCH KHUNG PHÁP LÝ VỀ KẾ TOÁN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
PGS,. TS. Mai Ngọc Anh, ThS. Nguyễn Thị Huế
 
S. 656 (2017) LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ 2015: CƠ SỞ ĐẢM BẢO TẠO LẬP NGUỒN THU ỔN ĐỊNH CHO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Tóm tắt   PDF
ThS. Đinh Văn Linh
 
S. 616 (2015) LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT: NHỮNG ĐỔI MỚI THEO YÊU CẦU THỰC TIỄN Tóm tắt   PDF
PGS., TS. LÊ XUÂN TRƯỜNG
 
S. 636 (2016) M&A CÓ TÍNH CHẤT THÂU TÓM TẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ Tóm tắt   PDF
ThS. Trần Thị Thu Nhung
 
S. 636 (2016) MÔ HÌNH GIÁ HIỆN HÀNH TRONG KẾ TOÁN: NHÌN TỪ GÓC ĐỘ KINH TẾ HỌC Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Tuấn Duy
 
S. 646 (2016) MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TRA, KIỂM TOÁN NỘI BỘ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Đức Thọ
 
S. 632 (2016) MÔ HÌNH THƯƠNG MẠI HÓA SÁNG CHẾ VÀ NHỮNG CHỈ DẪN CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
TS. Lê Thị Thu Hà
 
S. 654 (2017) MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT Tóm tắt   PDF
NCS. Nguyễn Đình Thiên, ThS. Nguyễn Chí Minh
 
S. 642 (2016) MÔI TRƯỜNG KINH DOANH: GÓC NHÌN TỪ LĨNH VỰC NGÂN HÀNG Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Đức Trung
 
S. 630 (2016) MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ DẦU THẾ GIỚI VÀ CHỈ SỐ GIÁ HÀNG TIÊU DÙNG CỦA VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Thị Hằng Nga, ThS. Nguyễn Kim Nam, ThS. Trương Ngọc Hảo
 
S. 652 (2017) Mối quan hệ giữa chính sách tiền tệ và lạm phát Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Đức Độ
 
S. 632 (2016) MỘT NĂM TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH 16/2015/NĐ-CP: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Trường Giang
 
S. 644 (2016) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Thị Thu Giang
 
S. 616 (2015) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ BÌNH MINH
 
S. 636 (2016) MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN ĐẢO VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Ngô Bình Thuận
 
S. 632 (2016) MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ THEO HƯỚNG BỀN VỮNG Tóm tắt   PDF
ThS. Hoàng Thị Ngọc Ánh
 
176 - 200 trong số 457 mục << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>