Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 644 (2016) HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ THEO LUẬT KẾ TOÁN năm 2015 Tóm tắt   PDF
PGS., TS. Thịnh Văn Vinh
 
S. 644 (2016) HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM: VÀI ĐÁNH GIÁ VÀ TRAO ĐỔI Tóm tắt   PDF
ThS. Lê Thị Thanh Huyền
 
S. 628 (2016) HỢP TÁC CÔNG TƯ – GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH CHO XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
ThS. Phạm Thị Phương
 
S. 642 (2016) HỢP TÁC CÔNG TƯ TRONG XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Tóm tắt   PDF
PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ, PGS.,TS. Lê Xuân Trường
 
S. 634 (2016) HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI: GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
NCS. Phan Văn Hiếu
 
S. 634 (2016) HIỆP ĐỊNH TPP VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN XU HƯỚNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Liên Hoa, Phùng Đức Nam
 
S. 646 (2016) HIỆP ĐỊNH VIỆT NAM - EAEU: CƠ HỘI CHO CÁC MẶT HÀNG THẾ MẠNH CỦA VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
NCS. Đỗ Thu Hằng
 
S. 642 (2016) HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SAU THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Duy Long
 
S. 632 (2016) HOÀN THIỆN HÀNH LANG PHÁP LÝ VỀ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
ThS. Ngô Thị Thu Hà, ThS. Đinh Văn Linh
 
S. 634 (2016) HOÀN THIỆN CẤU TRÚC VỐN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
ThS. Hà Thị Thanh Nga
 
S. 642 (2016) HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH KINH TẾ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Viết Lộc, ThS. Cao Thái Dương
 
S. 656 (2017) HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Huệ, Lê Thị Đông
 
S. 640 (2016) HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
NCS. Đàm Đắc Tiến
 
S. 632 (2016) HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Thị Hương Lan
 
S. 654 (2017) HOÀN THIỆN HÀNH LANG PHÁP LÝ XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM VÀO CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Thị Thủy, ThS. Lê Hoàng Long
 
S. 636 (2016) HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC VÀ DỰ TOÁN CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP MAY Tóm tắt   PDF
NCS. Nguyễn Hải Hà
 
S. 644 (2016) HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ, TĂNG TÍNH CẠNH TRANH CHO HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN Tóm tắt   PDF
PGS., TS.Trần Văn Hợi, ThS. Hồ Mai Ly, ThS. Nguyễn Thị Nga
 
S. 654 (2017) HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
ThS. Chu Nga Thanh
 
S. 638 (2016) Hoàn thiện cơ chế quản lý chính sách đối với sinh viên các trường đại học công lập Tóm tắt   PDF
NCS. Đàm Đắc Tiến
 
S. 638 (2016) Hoàn thiện cơ chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Cảnh Hiệp
 
S. 650 (2017) Hoàn thiện hành lang pháp lý hỗ trợ thị trường tiền tệ trong bối cảnh mới Tóm tắt   PDF
TS. Hoàng Xuân Hòa, ThS. Trần Kim Anh
 
S. 654 (2017) HOẠT ĐỘNG BÙ TRỪ, THANH TOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
 
S. 656 (2017) HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Huyền
 
S. 624 (2016) HOẠT ĐỘNG HỘI NHẬP TÀI CHÍNH NĂM 2015 VÀ NHỮNG CHUẨN BỊ CHO GIAI ĐOẠN TIẾP THEO Tóm tắt   PDF
TS. Vũ Nhữ Thăng
 
S. 640 (2016) HƯỚNG DẪN MỚI VỀ PHÍ, LỆ PHÍ Tóm tắt   PDF
TS. Viên Thị An
 
126 - 150 trong số 457 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>