Chi tiết về Tác giả

Quỳnh Chi, Vũ Thị

  • S. 630 (2016) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
    GIẢI QUYẾT TỒN TẠI TRONG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở VNPT THÁI NGUYÊN
    Tóm tắt  PDF