Chi tiết về Tác giả

Bạch Tuyết, ThS. Vương Thị

  • S. 638 (2016) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
    Tổ chức kế toán trách nhiệm trong doanh nghiệp sản xuất
    Tóm tắt  PDF