Chi tiết về Tác giả

Quang Hải, ThS. Vũ

  • S. 634 (2016) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
    BÀN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGÀNH RƯỢU – BIA – NƯỚC GIẢI KHÁT CỦA VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF