Chi tiết về Tác giả

Bá Tuấn, ThS. Trương

  • S. 650 (2017) - CHỦ ĐỀ: TRIỂN VỌNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH VIỆT NAM NĂM 2017
    Tái cơ cấu kinh tế: Những vấn đề đặt ra đối với huy động và phân bổ nguồn lực
    Tóm tắt  PDF