Chi tiết về Tác giả

Quang Khải, ThS. Nguyễn Cao đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh

  • S. 642 (2016) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
    ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP VÀ HIỆU SUẤT ĐIỀU CHỈNH RỦI RO CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF