Chi tiết về Tác giả

Quang Khải, ThS. Nguyễn

  • S. 640 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF