Chi tiết về Tác giả

Quỳnh Trang, ThS. Nguyễn

  • S. 654 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    CHÍNH SÁCH THUẾ VỚI QUỸ HOÁN ĐỔI DANH MỤC TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
    Tóm tắt  PDF