Chi tiết về Tác giả

Chí Minh, ThS. Nguyễn

  • S. 654 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT
    Tóm tắt  PDF