Chi tiết về Tác giả

QUỐC DIỄM, ThS. LÊ

  • S. 658 (2017) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
    KẾ TOÁN QUẢN TRỊ - CÔNG CỤ ĐỂ THỰC HIỆN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP
    Tóm tắt  PDF