Chi tiết về Tác giả

Như Hà, Thân

  • S. 654 (2017) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
    BÀN VỀ NỘI DUNG VÀ CÁC NGUYÊN TẮC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
    Tóm tắt  PDF