Chi tiết về Tác giả

Bằng, TS. Vũ Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

  • S. 642 (2016) - CHỦ ĐỀ: THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HÓA, THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP
    VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG THÚC ĐẨY CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
    Tóm tắt  PDF