Chi tiết về Tác giả

Quang Phú, TS. Trần

  • S. 630 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ XANH CHO VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF