Chi tiết về Tác giả

Bá Công, TS. Thái

  • S. 644 (2016) - CHỦ ĐỀ: TRIỂN KHAI LUẬT KẾ TOÁN NĂM 2015 TRONG CHIẾN LƯỢC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020
    LUẬT KẾ TOÁN MỚI VÀ QUY ĐỊNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
    Tóm tắt  PDF