Chi tiết về Tác giả

Quốc Việt, TS. Phạm

  • S. 646 (2016) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    YẾU TỐ THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
    Tóm tắt  PDF