Chi tiết về Tác giả

Chí Hoàng, TS. Cảnh Đại học Tài chính Marketing

  • S. 642 (2016) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
    CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ GẮN KẾT CỦA NHÂN VIÊN VỚI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TP. HỒ CHÍ MINH
    Tóm tắt  PDF