Chi tiết về Tác giả

Quốc Việt, Phạm

  • S. 640 (2016) - KINH TẾ - TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
    TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
    Tóm tắt  PDF
  • S. 656 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    CẤU TRÚC SỞ HỮU VÀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF