Chi tiết về Tác giả

Quốc Việt, Phạm Đại học Tài chính Maketing

  • S. 642 (2016) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
    ẢNH HƯỞNG CỦA SỞ HỮU GIA ĐÌNH ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT
    Tóm tắt  PDF