Chi tiết về Tác giả

Anh Tuấn, Phùng

  • S. 646 (2016) - KINH TẾ - TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
    BÀI HỌC TỪ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH HỢP TÁC CÔNG - TƯ Ở CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC
    Tóm tắt  PDF