Chi tiết về Tác giả

Sự nghiệp Văn hóa, Giáo dục và Khoa học, Phòng

  • S. 656 (2017) - CHỦ ĐỀ: TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
    THÁO GỠ NHỮNG “NÚT THẮT” TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH CHO GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
    Tóm tắt  PDF