Chi tiết về Tác giả

Hải Hà, NCS. Nguyễn

  • S. 636 (2016) - DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
    HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC VÀ DỰ TOÁN CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP MAY
    Tóm tắt  PDF