Chi tiết về Tác giả

Hùng Võ, GS.,TSKH. Đặng

  • S. 650 (2017) - CHỦ ĐỀ: TRIỂN VỌNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH VIỆT NAM NĂM 2017
    Thị trường bất động sản và dự báo cơ hội đầu tư
    Tóm tắt  PDF