Chi tiết về Tác giả

Quản lý Giá, Cục

  • S. 652 (2017) - CHỦ ĐỀ: QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG NĂM 2017
    Điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh và một số định hướng điều hành giá
    Tóm tắt  PDF