Tạp chí Tài chính, S. 664 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

10 NĂM VIỆT NAM GIA NHẬP WTO: NHỮNG VẤ N ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

TS. Lê Quang Thuận

Tóm tắt


Việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) (tháng 1/2007) đã mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam tiếp cận các thị trường thế giới, thúc đẩy cải cách và tăng trưởng kinh tế, góp phần xoá đói giảm nghèo, thúc đẩy thương mại, đầu tư và tự do hoá tài chính. Tuy nhiên, những thách thức đặt ra cho Việt Nam cũng không nhỏ với việc phải tuân thủ những cam kết rất rộng. Trong đó, việc tuân thủ các cam kết này cũng có tác động tới lĩnh vực tài chính, đồng thời đặt ra nhiều thách thức trong việc điều hành chính sách nhưchính sách tài khoá, chính sách quản lý giá, quản lý thị trường dịch vụ tài chính…

Toàn văn: PDF