Tạp chí Tài chính, S. 660 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ÁP DỤNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ CHO VIỆT NAM

TS. NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Tóm tắt


Tại Việt Nam, kế toán trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đã được một số công ty đại chúng triển khai thực hiện như Vingroup, Vinamilk... Tuy nhiên, bên cạnh một số doanh nghiệp bước đầu thực hiện tốt kế toán trách nhiệm xã hội, vẫn còn có không ít doanh nghiệp của Việt Nam chưa thấy đượctầm quan trọng của vấn đề này. Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước để từ đó rút ra bài học cho Việt Nam trong việc triển khai kế toán trách nhiệm là điều cần thiết.

Toàn văn: PDF