Tạp chí Tài chính, S. 660 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

AN NINH TÀI CHÍNH VÀ BIẾN ĐỘNG CỦA LẠM PHÁT, LÃI SUẤT, TỶ GIÁ TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM

TS. NGUYỄN ĐỨC ĐỘ

Tóm tắt


Trong nền kinh tế thị trường, ổn định lạm phát, lãi suất và tỷ giá ở mức hợp lý là một trong những điều kiện tiên quyết để đảm bảo an ninh tài chính - tiền tệ quốc gia, đặc biệt là tại những nước có độ mở kinh tế cao như Việt Nam. Sự biến động của các yếu tố này có tác động mang tính quyết định không chỉ tới doanh thu, chi phí và lợi nhuận của các doanh nghiệp mà còn tới cả nguồn thu và khả năng trả nợ của ngân sách nhà nước.

Toàn văn: PDF