Tạp chí Tài chính, S. 659 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

APEC 2017 HỖ TRỢ TĂNG CƯỜNG TIỀM NĂNG VÀ CƠ HỘI ĐẦU TƯ CHO VIỆT NAM

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Tóm tắt


Trong những năm gần đây, Việt Nam đã chú trọng dành nguồn lực cho đầu tư cơ sở hạ tầng với quy mô đầu tư hàng năm chiếm khoảng 5,7% GDP (là mức khá cao so với các nước trong khu vực). Tuy nhiên, hiện nay ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng khoảng 20%-30% nhu cầu vốn đầu tư vào hạtầng. Do đó, việc huy động các nguồn vốn tư nhân, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng là rất quan trọng.

Toàn văn: PDF