Tạp chí Tài chính, S. 652 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng kế toán trách nhiệm trong hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Bích Liên, ThS. Nguyễn Thị Mai Hiên

Tóm tắt


Kế toán trách nhiệm là một trong những nội dung cơ bản trong kế toán quản trị tại doanh nghiệp, là một trong những công cụ quản lý kinh tế - tài chính quan trọng và hiệu quả trong tổ chức kinh tế, kể cả khu vực công lẫn khu vực tư nhân. Thông qua kế toán trách nhiệm, nhà quản trị doanh nghiệp có thể đánh giá chất lượng về kết quả của hoạt động của những bộ phận của đơn vị, đo lường được kết quả hoạt động của từng bộ phận và thúc đẩy các nhà quản lý điều hành bộ phận thích hợp theo mục tiêu đề ra. Do vậy, việc nghiên cứu và tổ chức kế toán trách nhiệm là một yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp hiện nay. 

Toàn văn: PDF