Tạp chí Tài chính, S. 644 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC “COI TRỌNG NỘI DUNG BẢN CHẤT HƠN HÌNH THỨC” TRONG KẾ TOÁN

TS. Bùi Thị Thu Hương, ThS. Bùi Tố Quyên

Tóm tắt


Hệ thống pháp lý về kế toán (Luật Kế toán, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán) ở các quốc gia trên thế giới cũng như ở Việt Nam được xây dựng, củng cố và hoàn thiện theo nguyên tắc “coi trong nội dung bản chất hơn hình thức” trong việc hướng dẫn ghi nhận và trình bày thông tin kế toán. Bài viết cung cấp thông tin đầy đủ hơn về nguyên tắc “coi trọng nội dung bản chất hơn hình thức” và đưa ra các đề xuất, khuyến nghị triển khai áp dụng triệt để nguyên tắc này nhằm nâng cao chất lượng thông tin kế toán.

Toàn văn: PDF