Tạp chí Tài chính, S. 636 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ý NGHĨA KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TRONG HỘI NHẬP

ThS. Nguyễn Thu Giang

Tóm tắt


Phần lớn các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay đều hướng tới khai thác và phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Đây là hướng đi hoàn toàn đúng đắn, bởi theo xu hướng hội nhập ngày càng có nhiều tổ chức phi tài chính tham gia vào lĩnh vực này và đặt các ngân hàng thương mại bán lẻ Việt Nam vào một bối cảnh cạnh tranh gay gắt và khốc liệt ngay trên chính “sân nhà”. Từ giác độ kinh tế - xã hội, bài viết đi sâu phân tích và làm nổi bật ý nghĩa kinh tế - xã hội của việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.


Toàn văn: PDF