Tạp chí Tài chính, S. 624 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

10 ĐIỂM NHẤN CỦA BẢO VIỆT NĂM 2015

Tập đoàn Bảo Việt

Tóm tắt


Năm 2015 với phương châm "Khơi thông mọi nguồn lực", Tập đoàn Bảo Việt đã đạt được những kết quả đáng tự hào. "Đoàn kết - Chia sẻ - Hợp lực - Đổi mới - Tiên phong" là tinh thần xuyên suốt toàn hệ thống vì một Bảo Việt ngày càng vững mạnh và vươn xa. Nhìn lại năm 2015, có thể dễ dàng điểm lại 10 điểm nhấn đáng chú ý của Tập đoàn Bảo Việt.


Toàn văn: PDF