S. 256 (2012)

Mục lục

Bài viết

TÁC ĐỘNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ADSL TẠI TP.HCM Tóm tắt
HÀ NAM KHÁNH GIAO, TRẦN HỮU ÁI 34-44
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG Tóm tắt
BÙI QUANG BÌNH 26-33
TÁI CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Tóm tắt
TRẦN ĐẮC SINH 02-07
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TUYỂN DỤNG TRỰC TUYẾN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Tóm tắt
NGUYỄN QUANG THU, HÀ KIÊN TÂN 45-51
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VẬN DỤNG THỰC TIỄN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Tóm tắt
VÕ THỊ THÚY ANH 08-17
MỐI QUAN HỆ VỚI THƯƠNG HIỆU QUAN HỆ ĐƠN PHƯƠNG HAY QUAN HỆ SONG PHƯƠNG? Tóm tắt
PHẠM ĐỨC KỲ 18-25
QUẢN LÝ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ở MỘT SỐ NƯỚC VÀ THỰC TIỄN VIỆT NAM Tóm tắt
TRẦN MINH TUẤN 52-60


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124