T. 27, S. 11 (2016)

Mục lục

Bài viết

Năng suất của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam: Vai trò của hoạt động xuất khẩu Tóm tắt
NGÔ HOÀNG THẢO TRANG 77-97
Tác động của định hướng thị trường và áp lực cạnh tranh đến mức độ sử dụng thông tin kế toán quản trị nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp Việt Nam Tóm tắt
NGUYỄN PHONG NGUYÊN, ĐOÀN NGỌC QUẾ 98-123
Tác động của các nhân tố hiệp moment bậc cao đến tỉ suất sinh lợi: Nghiên cứu thực nghiệm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt
NGUYỄN PHÚC CẢNH, NGUYỄN CÔNG THÀNH, NGUYỄN VĂN THẮNG, NGUYỄN HOÀNG PHÚ 52-76
Mối quan hệ giữa tiết kiệm, vị thế tài sản nước ngoài ròng và sự biến động của tài khoản vãng lai Tóm tắt
NGUYỄN THỊ LIÊN HOA, LÊ NGỌC TOÀN 04-27
Cảnh báo sớm khủng hoảng hệ thống ngân hàng Việt Nam Tóm tắt
HẠ THỊ THIỀU DAO, NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG 27-51


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124