Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 231 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng và định hướng phát triển của Hệ thống kế toán VN

PHẠM VĂN DƯỢC

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=517a3590-93b7-42d8-9cb2-2637009ba5f3Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124