Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 233 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng và định hướng phát triển của hệ thống kế toán VN

PHẠM VĂN DƯỢC

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=354bb56f-7541-40d5-8c52-fdd3421bb32aĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124