Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 234 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các yếu tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp FDI trên địa bàn TP.HCM

NGUYỄN ANH PHONG, NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=268627d9-01c8-42a8-b705-fe25f0960e44Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124