Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 240 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đo lường tài sản thương hiệu dịch vụ ngân hàng theo khía cạnh khách hàng

HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO, HOÀNG TRỌNG

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=aa2942c6-d8e9-4565-9ee5-aff4d502b2a4Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124