Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 241 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vai trò của các hoạt động phi nông nghiệp đối với việc xóa đói giảm nghèo ở Trà Vinh

ĐOÀN THỊ CẨM VÂN, LÊ LONG HẬU, VƯƠNG QUỐC DUY

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=babaa9e5-ae6d-4746-8086-84ce0f3e2f22Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124