Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 241 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cấu trúc lại các ngành sản xuất của VN theo hướng nâng cao giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu

HÀ VĂN SỰ

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=0f0a90fc-3380-4f30-abad-2204b6d1ae65Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124