Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 243 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ ỔN ĐỊNH VĨ MÔ: ĐÁNH GIÁ, VIỄN CẢNH VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

Nguyễn Trọng Hoà, NGUYỄN XUÂN LÂM

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=864eb88d-8a80-4c5f-a711-06127db3cae4Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124