Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 244 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xác định các ngành ưu tiên thu hút đầu tư của thành phố Đà Nẵng bằng phương pháp cân bằng tổng thể dạng động

NGUYỄN MẠNH TOÀN

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=4dbb3fc8-6e55-4bb8-89dd-c36fcb624b0bĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124