Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 248 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG CÁC NGÂN HÀNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

NGUYỄN HÒA NHÂN

Tóm tắt


Do những đặc thù của ngân hàng với tư cách là trung gian tài chính trong nền kinh tế, thực hiện quản trị công ty một cách lành mạnh trong các ngân hàng có tầm quan trọng lớn đối với sự ổn định của hệ thống tài chính. Tuy nhiên, khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua đã cho thấy những yếu kém của việc quản trị công ty trong các ngân hàng ở những nước khởi nguồn khủng hoảng. Các nghiên cứu đã phân tích rằng chính sự thất bại của quản trị công ty trong các ngân hàng là một trong những nguyên chính của khủng hoảng tài chính. Bài viết tóm lược những yếu kém của việc quản trị công ty trong các ngân hàng ở những nước khủng hoảng, qua đó hy vọng cung cấp những bài học hữu ích cho VN trong việc giải quyết vấn đề này.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=8a1e11d3-364b-4d91-8fc1-275e98bdeeefĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124