Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 257 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐO LƯỜNG TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRƯỜNG HỢP CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN)

HUỲNH TRƯỜNG HUY, NGUYỄN PHÚ SON, NGÔ MỸ TRÂN, VÕ HỒNG PHƯỢNG

Tóm tắt


Mối quan hệ giữa phát triển du lịch và phát triển kinh tế từ lâu đã được xác định và đo lường. Mục đích trọng tâm của nghiên cứu này là đo lường mối quan hệ giữa hai yếu tố trên đối với các nước Đông Nam Á trong giai đoạn 2001-2009. Kết quả ước lượng cho thấy sự phát triển của ngành du lịch quốc tế có vai trò tích cực đối với phát triển kinh tế, cụ thể là nâng cao thu nhập bình quân đầu người. Hơn nữa, những quốc gia nào có mức đô thị hóa cao thường thể hiện tác động của ngành du lịch đến tăng thu nhập bình quân đầu người cao hơn. Có thể nói, chuyển đổi kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp và dịch vụ ở các nước Đông Nam Á trong thời gian qua không những giúp các nước này đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trong nền kinh tế.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=d71584c1-6fa5-4082-a8cd-7551b0a0c9c3Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124