Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 260 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đo lường mức độ thoả mãn với tiền lương

TRẦN KIM DUNG, NGUYỄN DƯƠNG TƯỜNG VY

Tóm tắt


Nghiên cứu thực hiện kiểm định thang đo thoả mãn với tiền lương (PSQ) của Heneman & Schwab (1985) trong điều kiện của VN và xác định liệu mức lương hay cơ chế, chính sách lương, yếu tố nào ảnh hưởng nhiều hơn đến lòng trung thành của nhân viên (NV). Nghiên cứu sử dụng mô hình phương trình tuyến tính (SEM) và thực hiện với mẫu là 224 NV có trình độ cao đẳng trở lên đang làm việc trong các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP.HCM. Kết quả cho thấy thang đo PSQ thích hợp để đo lường thoả mãn tiền lương trong điều kiện của VN với bốn thành phần: (1) mức lương; (2) tăng lương; (3) phúc lợi và; (4) cơ chế, chính sách lương. Lòng trung thành của NV chịu ảnh hưởng của cơ chế chính sách lương mạnh hơn chịu ảnh hưởng của mức lương. Nghiên cứu thảo luận nguyên nhân và đưa ra các gợi ý giúp lãnh đạo DN nâng cao mức độ thoả mãn về tiền lương và lòng trung thành của NV trong điều kiện giới hạn về quỹ lương.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=cade6d8b-4904-42da-9031-a6504b44c291Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124