Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 260 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đo lường các yếu tố tạo giá trị cảm nhận của khách hàng tại Siêu thị Co.opmart ở TP.HCM

PHẠM XUÂN LAN, HUỲNH MINH TÂM

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố tạo giá trị khách hàng nói chung khi mua sắm tại các siêu thị ở TP.HCM. Mô hình nghiên cứu và thang đo hình thành dựa trên lý thuyết, kết quả của những công trình nghiên cứu và phỏng vấn sâu 16 khách hàng tại các siêu thị Maximart, Co.opmart, Big C, Lottemart. Một bảng câu hỏi nháp để phỏng vấn thử 20 khách hàng tại các siêu thị Maximart, Co.opmart, Big C, Lottemart, từ đó điều chỉnh các thành phần của mỗi thang đo. Nghiên cứu đã phát triển được 52 biến quan sát chính thức dùng để đo lường tám yếu tố: chủng loại hàng hóa, khả năng phục vụ, sự trưng bày, mặt bằng, an toàn trong siêu thị, chất lượng sản phẩm, hình ảnh thương hiệu, và giá cả cảm nhận. Qua kết quả phân tích chỉ có 5 yếu tố tác động vào giá trị cảm nhận của khách hàng: giá cả, khả năng phục vụ, sự trưng bày, an toàn trong siêu thị, chủng loại hàng hóa.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=12523346-a9a4-4e3c-9906-0f85032fbd07Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124